Nytt avfallssystem för villaägare i Sotenäs!

Träffa oss på vår visningsturné

Nu i april drar vi ut på turné i Sotenäs för att träffa dig och visa upp de nya kärlen.

Välkommen att träffa oss och bekanta dig med de nya kärlen. Kom och ta en kopp kaffe och passa på att ställa frågor.

  • Hunnebostrand: 19 april, kl 16-19 – Kulturhuset Hav & Land
  • Kungshamn: 22 april, kl 10-14 – Sotenäs idrottshall
  • Smögen: 26 april, kl 16-19 – Spruthuset

Läs mer om hemsortering och det nya avfallsystemet.

I början av året fick alla hushåll i Sotenäs kommun en informationstidning i sin brevlåda. Här kan du läsa den i en digital version. Du kan även läsa broschyrerna om de olika avfallsabonnemangen hemsortering, sorterat mat- och restavfall samt gemensamt kärlskåp / kärl. 

En stor del av restavfallet går att återvinna.

Visste du att 40% av avfallet, som i dag går till förbränning, till stor del går att återvinna?

Inför införandet av det nya insamlingssystemet gjorde Rambo en plockanalys av restavfallet i Sotenäs och såg att 15% utgörs av matavfall. Matavfallet ska nu sorteras ut och bli till biogas och biogödsel.

Därutöver utgörs 20% av tidningar och förpackningar som kan återvinnas. Detta ska antingen lämnas på återvinningsstation eller läggas i hemsorteringskärl.

Plockanalysen visade också att ungefär 5% av restavfallet utgörs av bland annat farligt avfall, trädgårdsavfall, elektronik och textil, som ska lämnas på återvinningscentral.

Cropped shot of an unrecognizable young woman working on her self owned farm

Utsortering av matavfall har en positiv miljöpåverkan.

När du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en positiv miljöpåverkan. Istället för att förbrännas tillsammans med restavfallet rötas matavfallet och blir till både biogas för att driva fordon och biogödsel som används inom jordbruket.

Utsortering av matavfall blir obligatoriskt
Enligt beslut från EU kommer utsortering av matavfall att bli obligatoriskt från och med 1 januari 2024. Vill du läsa mer om hur matavfall blir till
biogödsel? Kika på biogodsel.se

Hemsortering är bäst för miljön och ger nöjdast kunder.

Abonnemanget Hemsortering innebär att allt hushållsavfall sorteras hemma i två kärl med plats för totalt tio olika avfallsslag. Avfallet hämtas och fraktas sedan till återvinning.

Hemsortering är bäst för miljön och ger nöjdast kunder. Abonnemanget innebär att allt hushållsavfall sorteras hemma i två kärl med plats för totalt tio olika avfallsslag. Avfallet hämtas och fraktas sedan till återvinning. En nationell kartläggning av Sveriges kommuner visar att i de över 70 kommuner som har infört Hemsortering, lämnar de boende över 50 % mer avfall till återvinning per person och år. I 2018 års kundundersökning i Lysekils kommun bland de som har Hemsortering var 94% nöjda eller mycket nöjda med abonnemanget.

Ditt kärl - vår arbetsmiljö.

Med det nya insamlingssystemet tar vi stora kliv för arbetsmiljön för våra renhållningschaufförer. Därför ser vi samtidigt över placeringen av kärlen inför tömning. I abonnemangsavgiften ingår dragväg om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna och kärlen ska stå vända så att våra sophämtare på ett smidigt sätt kommer åt handtagen utan att behöva lyfta eller trixa. 

Sortera alla sopor hemma, så tar vi hand om resten.

Kärl 1: Tidningar, metallförpackningar, matavfall och restavfall.
Kärl 2: Förpackningar av plast, papper, ofärgat och färgat glas samt småbatterier och ljuskällor.

Vanliga frågor & svar

Det nya insamlingssystemet för villa- och fritidshusens avfall kommer att genomföras kommun för kommun under 2016-2024. I Lysekil och Munkedal är det redan infört. I Sotenäs införs det under hösten 2023 och i Tanum hösten 2024.

Du får information hem i brevlådan inför införandet. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hjälpa till i övergången till det nya systemet men ber om tålamod. Vänta gärna med frågor om kärlplacering etc. tills vi kommer till din kommun och har kartlagt framkomligheten i området. Tills dess att förändringen kommer till dig fortsätter sophämtningen som vanligt enligt nuvarande insamlingssystem.

Nej, kärlen är inkluderade i avgiften och kostar inget extra, papperspåsar för matavfallet ingår också.

Hemsortering innebär att du har två kärl med fyra fack vardera för förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall samt en liten behållare för batteri och ljuskällor som bara hängs på kärlet när den behöver tömmas. Systemet innebär att du enkelt kan sopsortera tio olika avfallsslag hemmavid.

För att kunna ha Hemsortering behöver dina kärl vara placerade vid en farbar väg för hemsorteringsbilen.

Fyrfackskärl för hemsortering:
2 kärl om 370 liter som vardera är:

H: 110 cm B: 77 cm  D: 88 cm (105 med batteribox)

Facken för de olika fraktionerna som sorteras i fyrfackskärlen är olika stora, hur mycket respektive fack innehåller listas nedan:
Restavfall: 155 liter
Pappersförpackningar och plastförpackningar: 150 liter
Matavfall: 115 liter
Tidningar: 60 liter
Metallförpackningar samt förpackningar av ofärgat respektive färgat glas: 30 liter

Kärl för sorterat matavfall och restavfall:
2 kärl om 140 liter som vardera är:
H: 108 cm  B: 50 cm  D: 56 cm

Vänligen vänta med att bygga eventuell kärlhage tills du har fått hem dina nya kärl.

Gemensamma kärl:
Kärlens storlek anpassas efter hur många hushåll som delar på dem.

Vi kommer att placera dina nya kärl där de ska stå enligt avfallsföreskrifterna. Vill du ha dem närmre huset får du själv ansvara för att rulla fram dem till hämtplatsen inför tömning.

Utdrag ur avfallsföreskrifterna:

Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället normalt vara placerad i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kortare dragväg kan beställas mot särskild avgift. Vid synnerliga skäl kan Rambo godkänna annan placering.

All dragväg mellan avfallsbehållaren och fordonets uppställningsplats ska vara hårdgjord, jämn och tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och halkbekämpad.

Kärl ska vid hämtningstillfället stå så att draghandtaget är vänt mot renhållningspersonalen och få till exempel inte vara vänt in mot vägg, staket eller buskage.

På tömningsdagen ska kärlen stå vända så att våra renhållningsarbetare på ett smidigt sätt kommer åt handtagen utan att behöva lyfta eller trixa. Kärlen ska gå lätt att rulla fram till sopbilen och inte behöva lyftas eller dras över hinder. Därför behöver marken vara hårdgjord och jämn.

I abonnemangsavgiften ingår dragväg om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där renhållningssopbilen kan stanna. Dragvägen mäts som enkel gångväg mellan vägen och kärlets uppställningsplats, eventuell trottoar borträknas. Vår renhållningspersonal tömmer många sopkärl under ett arbetspass och vill du hjälpa till att dra fram kärlen ända fram till vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Dragvägen får maximalt vara 10 meter, du kan alltså köpa upp till 7,5 meter utöver de 2,5 meter som redan ingår.

Ja, upp till tre hushåll kan efter gemensam anmälan till Rambo dela kärl. Varje hushåll betalar då grundavgift samt delad hämtningsavgift. Läs mer här

Ja, vi ställer tillbaka kärlen där vi hämtade dem.

En minimizer är en enklare behållare (ca 3×1 dm) där du samlar din mjukplast så att luften komprimeras bort och plasten inte sväller ut och tar plats i ditt kärl.

I minimizern sätter du en plastpåse, exempelvis brödpåsar fungerar alldeles utmärkt, och samlar din mjukplast i denna.

Läs mer om hur du sorterar här.

Hemsortering och papperspåse för matavfallet är bäst därför att:

  • Man slänger mindre mat.
  • Man slänger färre sopor.
  • Man sorterar ut 40 % mer förpackningar och tidningar till återvinning.
  • Man sorterar matavfall rätt och minst lika bra som vid separat matavfallskärl.
  • Matavfallet sorteras bäst vid användning av papperspåse.

Vid införandet av hemsortering i Munkedal minskade mängden restavfall som går till förbränning med över 50 kg/person, vilket är en minskning med över 20 %.

I Munkedal, där fyrfackssystemet för hemsortering infördes hösten 2019, syns en tydlig skillnad på hur matavfall och förpackningar sorteras ut beroende på vilka sopkärl hushållet har. Villakunder i Munkedal med fyrfackskärl har hälften så mycket felsorterat matavfall som övriga kunder i Munkedal. Även andelen förpackningar som slängs i restavfallet i fyrfackskärlen är lägre än för övriga typer av sopkärl.

Förutom att plockanalysen visar på en lägre andel matavfall och förpackningar i restavfallet kan vi även se att den totala mängden restavfall från Munkedals kommun har minskat. Innan insamling i fyrfackskärl infördes slängde en hushållskund i snitt 220 kg mat- och restavfall per år och efter införandet har mängden sjunkit till 170 kg per år.

Taxan för att kompostera hemma i egen kompost kommer att vara densamma som för hushåll som sorterar ut sitt matavfall till insamling.

Att det är såhär beror bland annat på att när vi hemkomposterar tillvaratar vi växtnäringen men när matavfall rötas kan vi förutom växtnäringen också tillvarata energin. För klimatets skull vore det därför kontraproduktivt att premiera hemkomposterare framför de hushåll som väljer att sortera ut och lämna sitt matavfall till rötning.

Nej, indelningen är standard som måste gälla för alla hushåll för att vi ska kunna samla in de olika avfallsslagen med Hemsorteringsbilen. Bilen har samma indelning som kärlen.

På tömningsdagen ska kärlen stå vända så att våra renhållningsarbetare på ett smidigt sätt kommer åt handtagen utan att behöva lyfta eller trixa. Kärlen ska gå lätt att rulla fram till sopbilen och inte behöva lyftas eller dras över hinder. Därför behöver marken vara hårdgjord och jämn.

I abonnemangsavgiften ingår dragväg om upp till 2,5 meter in på tomt från väg där sopbilen kan stanna. Dragvägen mäts som enkel gångväg mellan vägen och kärlets uppställningsplats, eventuell trottoar borträknas. Vår renhållningspersonal tömmer många sopkärl under ett arbetspass och vill du hjälpa till att dra fram kärlen ända fram till vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Dragvägen får maximalt vara 10 meter, du kan alltså köpa upp till 7,5 meter utöver de 2,5 meter som redan ingår.

Ja, vi har en app! Läs mer om den här: https://www.rambo.se/appen-mitt-rambo/

Hemsorteringsbilen är indelad i fyra fack som håller materialet separerat hela vägen från ditt kärl till vår omlastningscentral. Respektive material lastas sedan för transport till vidare återvinning.

På bilen finns en arm som vid tömning av ditt kärl tar tag i insatsen i kärlet och tömmer den i de övre två facken. Kärlet töms sedan i de två nedre facken. Det är därför väldigt viktigt att du sorterar materialet rätt i ditt kärl. Vi har valt denna indelning eftersom vi då kan tömma både Hemsorteringskärl och matavfalls- och restavfallskärl på samma runda och hålla nere transporter.

Nationella kartläggningar visar att det är det bästa för både miljön, boendeservicen och arbetsmiljön. För mer information, klicka här.

Den nya förordningen om förpackningar säger även att alla, där framkomligheten tillåter, ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar och hemsortering i fyrfackskärl uppfyller detta lagkrav.

Läs mer på regeringens hemsida.

 

Avfallet blandas inte. Fyrfacksbilen har fyra separata fack och det är väldigt viktigt att materialen hålls separerade hela vägen till avfallsanläggningen för att möjliggöra vidare transport för återvinning.
Bilen är konstruerad så att insatsen lyfts upp med hjälp av en arm och töms uppe i de över facken på bilen. De större facken i kärlen töms i den nedre delen av bilen, då kan vi även tömma separata kärl för matavfall och restavfall i de nedre facken på samma tömningsrunda.

Det nya insamlingssystemet omfattar villa- och fritidshusägare och införs kommunvis, där Lysekil och Munkedal redan är infört, Sotenäs införs under 2023 och sedan följer Tanum 2024.

Du som bor på en ö utan fast landförbindelse kommer att lämna dina hushållssopor på gemensamma uppsamlingsplatser i småbåtshamnarna på landsidan.

Vi byter ut en äldre sophämtning mot ett långsiktigt hållbart modernt digitalt system för att ha en god arbetsmiljö, öka återvinningen av källsorterat material och för att öka service mot dig som boende. Det innebär betydande investeringskostnader som påverkar abonnemangsavgiften.

Till exempel investerar vi i ett digitalt interaktivt kartsystem för att minska missade tömningar och förenkla för renhållningspersonal i deras arbete. Alla kärl får en ID-märkning, som när de töms registrerar till kundservice att kärlet är tömt, vi inför utsortering av matavfall i alla kommuner och abonnemanget Hemsortering för att minska mängden sopor som förbränns.

Kärlen är indelade utifrån avfallsstatistik samt erfarenheter från Lysekil och andra kommuner i Sverige med Hemsortering.

Står kärlen vid en farbar väg för en hemsorteringsbil får du abonnemanget Hemsortering.

I områden där vi inte kan komma fram alls med renhållningsfordon får du tillsammans med dina grannar tillgång till ett gemensamt kärl eller ett kärlskåp som placeras i området där du bor (ej på din tomt). Kärlskåpen/kärl töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. Vi kommer att kontakta dig om du berörs av denna abonnemangsform.

Ja, om du sorterar ut allt matavfall till insamling eller till er egen kompost och upptäcker att det skulle räcka med var fjärde-veckas-hämtning av restavfallet, kan ni anmäla detta till Kundservice.

Nej, det går inte att få tätare hämtningsintervall med förpackningar och tidningar kan du även lämna på återvinningsstation.

Nej. Ditt hushåll kommer att få de kärl som passar vid er fastighet. Vi har i förväg varit ute och inventerat och kommer under våren 2023 att meddela vilka kärl ditt hushåll får. 

Kontakt

Öppet vardagar: kl. 08.00-16.00
(Lunchstängt kl. 12.00–13.00)